پروتز زاویه فک

بسته به اینکه شرایط شکل شما چطور هست و چه تغییری قرار هست در شکل به وجود بیاید، گونه های متمایز از پروتز می تواند به جهت شما استفاده شود. 3. استفادهکنندگان از پروتز نباید آن را در شب در دهن خود نگه دارند، مگر این که عوارض خاصی برای همین عمل داشته باشند. در بعضی افراد هم چانه ها علاوه بر کوتاه بودن عقب نیز هستند ، در مواقعی که فرد تمایلی به جراحی فک ندارد می تواند ظاهر چانه را دارای استفاده از پروتز ها تغییر و تحول دهد و معایب آن را برطرف نماید . پروتزهای زنخدان برای بهبود فرم زنخدان و ارتقا برجستگی آن و یا این که تغییر تحول دادن کلی رخ چانه، به فعالیت میروند. برشهایی که در زیر زنخدان ساخت میشوند نامحسوس هستند، بدین ترتیب هیچ جای ماندگاری پروتز فک زخمی تماشا نمیشود. پوشیدن گنهای فشردهسازی صورت، مصرف آنتیبیوتیک در رخ تجویز و مرحله و مدل فعالیتهایی که ایمن است، هم باید گزینه اعتنا قرار گیرند. اساسی دندانپزشک خود حرف کنید تا پی ببرید که چه چیزی به جهت حالت شما موردنیاز است، اما معمولاً، حداقل، سالی یکبار بایستی به معاینه بروید تا دندانپزشک وضعیت تن درستی دهان را تحلیل کند. چه پروتز جزئی یا کامل داشته باشید، بایستی به جهت وقت معاینه دندان بهصورت منظم به مطب دندانپزشک بروید. چگالی و رسوب، نظیر دندان طبیعی، بر بر روی دندان تصنعی نیز عده میشود. از در بین بردن تمامی جرمها و باکتریهایی که بر روی پروتز توده میشوند بهعلاوه هر ماده چسبنده دندانپزشکی که ممکن می باشد استفاده شده باشد، پروتز کامل هر فک حساس است. 4. همه بیمارانی که از پروتزهای متحرک استفاده می‌کنند باید در یک برنامه فراخوانی و مراقبت منظم اساسی کارشناس دندانپزشکی خود، ثبتنام کنند. • در صورتی که قصد دارید به بهبود رخ و تعادل شکل خویش بپردازید. بله. پروتز چانه ثابت شده هست که روشی ایمن و کم خطر است. ممکن می باشد تا یک‌سری هفته احساس خواب رفتگی چانه داشته باشید. بخش اعظم بیماران برداشتن بخیه های چانه را ملازم با درد و ناراحتی تعریف می کنند.اگر احساس می کنید حرکات تام سرو گردن دارید، به جهت او‌لین مراجعه آن گاه ازعمل نیازی به یار نخواهید داشت. دو تکنیک پر اسم و رسم به جهت انجام کار جراحی پروتز زنخدان وجود دارد ک به بنا به گونه سلیقه و وضعیت مریض تعیین می شود.