هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی سازنده باید اساسی اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی کلیدی اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقا اقتدار هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی میباشد که برای ارتقاء شتاب و قدرت اتومبیل گزینه استعمال قرار می‌گیرد ، به جهت این که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید این مورد یک عدد از موارد ضروری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استفاده شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده میشود و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت سخت و مستمند به علم منحصربه‌فرد در نظر گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که بها اتومبیل بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید یک خودرو پرقدرت و مهم میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می‌نمایند که نصب این قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت سرعت و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط دارای طراحی و تولید همین قطعه اهمیت دارد، دوران و هزینهای است که شما می بایست برای آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین استدلال اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از نظر جنس و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می شوند و پروسهی انجام همین اتفاق اساسی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، دوچندان سریع و آسانتر هست و همین مورد قضیه خود میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.