سولفات پتاسیم چیست ؟

در کشاورزی این ماده سبب بالارفتن مقاومت گیاه در برابر مشکلات محیطی زنده و غیر زنده مانند قلیل آبی، آفت و بیماری ها می شود . کاتیون و مقدار انرژی تولید شده، آمینو اسید و مواد معدنی، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و اصلی گیاه را از به امداد آوندها به ناحیه های دیگر گیاه می رسانند که سبب ساز شادابی و سر سبزی بخش های متعدد گیاهان و فضای سبز میشود، زرد شدن برگ های درختان و گیاهان نشان دهنده کمتر میزان کاتیون خواهد بود. پتاس را نباید در اواخر پاییز / زمستان به خاکهای شنی به کار گیری کرد چون به راحتی از خاکهای شنی شسته می شود. در هردو میزان پتاسیم سولفات اهمیت ارتقاء شوری، محتوای نسبی آب بهشدت کاهش یافت و درنهایت در شوری 100 میلیمولار به کمترین مقدار خود (4/70 و 9/73 % بهترتیب در تیمار پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد) رسید (شکل 1- B)؛ اما محتوای نسبی آب در بوتههای تیمارشده اهمیت پتاسیم سولفات در سطح بیشتری حفظ شد. براساس نتایج، کاربرد برگی پتاسیم سولفات 5/1درصد، مقدار نشت یونی برگ را در مقایسه با بوتههای تیمارنشده دارای این کود کمتر داد؛ بهطوریکه در شوری صفر، اختلاف مقدار نشت یونی نمونههای انگور در دو مقدار پتاسیم سولفات برابر اهمیت 6/5 واحد بود؛ البته تفاوت آن‌ها در شوری 100 میلیمولار به 5/11 واحد رسید (شکل 1- A). در طالبی (Kaya et al., 2006) و توتفرنگی (Yildirim et al., 2009) نیز کاربرد پتاسیم به کمتر نشت یونی برگ گیاهان در تنش شوری منجر شد. فقدان سولفات پتاسیم در گیاهان باعث می شود تا بیشتر میوه های در وضعیت رسیده یا این که حتی نرسیده از درخت انقطاع شده و بریزند، به دلیل این‌که ساقه بضاعت نگهداری میوه را ندارد. SOP یا این که سولفات پتاسیم ،پتاسیم و گوگرد را به شکل محلول آماده می کند. به لحاظ می رسد توان پتاسیم در تهیه اسمزی بهویژه در موقعیت شوری، ضمن تسهیل جذب آب و املاح (Ahmed et al., 2015) کمتر آثار شوری را در صفات مورفومتری سبب ساز شده است. بهاینترتیب در همین شرایط، جذب آب ارتقاء مییابد و اثر ها نامطلوب شوری را کمتر میدهد. در همة غلظتهای شوری، کمترین مقدار طول بوته، تعداد برگ، تراز برگ و رویش دوباره در تیمار پتاسیم سولفات صفر % مشاهده شد؛ درحالیکه در پتاسیم سولفات 5/1 درصد، مقدار آنان افزایش یافت؛ بدین ترتیب باتوجهبه جدول 2، اعمال تیمار پتاسیم سولفات علاوهبر افزایش مقدار همة شاخصهای رویش بررسیشده، مقدار اثر سوء تنش شوری را بهطور معنیداری کمتر داد؛ بهطوریکه کمترین مقدار همة شاخصها در شوری 100 میلیمولار و تیمار پتاسیم سولفات صفر (برابر دارای 36/40 سانتیمتر، 6/36، 33/55 سانتیمتر مربع و 33/84 % بهترتیب به جهت طول بوته، تعداد برگ، مرحله برگ و پرورش دوباره) و بیشترین میزان آنان در شوری صفر و تیمار پتاسیم سولفات 5/1 درصد (برابر اساسی 10/61 سانتیمتر، 33/54، 33/69 سانتیمتر مربع و 66/97 % بهترتیب برای طول بوته، تعداد برگ، تراز برگ و پرورش دوباره) تماشا شد. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد پتاسیم لوریل سولفات لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.