پدیده موج ایستاده چیست؟

دیابتی که اساسی داروهایی که خطر تولید هیپوگلیسمی را به همراه دارااست معالجه می شود، ناتوانی تجویز شده به جهت فردی میباشد که در آن یک یا یک سری عصر هیپوگلیسمی شدید در ارتفاع یک سال گذشته وجود داشته است، یا در جایی که دور اندیشی تمام از هیپوگلیسمی وجود ندارد. 73 (6)). متقاضیان دریافت مجوز که در گیر به دیابت هستند که بیش از 4 هفته تحت درمان حیاتی انسولین بوده اند، در صورت دانایی تام از هیپوگلیسمی، عدم وجود حمله شدید هیپوگلیسمی به مدت یک سال، ناتوانی از دریافت مجوز خودداری نمی کند. سایر شرایط مربوط به دیابت برآورده شده است. دیابتی که دارای داروهایی که خطر ایجاد هیپوگلیسمی را به ملازم داراست درمان می‌شود، ناتوانی تجویز شده به جهت شخصی میباشد که در ارتفاع یک سال پیشین دو یا این که چند عصر هیپوگلیسمی شدید داشته است، یا این که در درایت از هیپوگلیسمی اختلال تولید کرده میباشد (رگ 72(4) )). درخواست کننده دریافت گواهینامه که در گیر به دیابت پایین درمان اصلی انسولین است، در صورتی که دور اندیشی از هیپوگلیسمی مختل نشده باشد، به مدت یک سال بیش از یک حمله شدید هیپوگلیسمی نداشته باشد و سایر شرایط مربوط به آن را دارا باشد، اصلی همین ناتوانی از اخذ جواز منع نمی این صفحه شود. دیابت (رگ. تبعه یک مرز و بوم غیر اتحادیه اروپا که بیش از یک سال در آلمان زندگی خواهد کرد، به گواهینامه رانندگی آلمانی (Führerschein) نیاز دارد. در حین استفاده از ماشین کرایه‌ای، شرکتی که از آن اجاره کرده‌اید به احتمال مضاعف هزینه دریافت می نماید و ممکن میباشد هزینه‌ها را به شما منتقل کند. افسر پلیس همچنین ممکن می باشد از شما بخواهد که تصویب اسم یا این که تیتر خودروی شما را ببیند. در جاهایی که تابلوی گردش فارغ از حفاظ به چپ وجود دارد، تا هنگامی که مانعی برای بقیه وسایل نقلیه نباشد، می توانید به چپ بپیچید. همین مقررات کلیدی ایجاد اصلاحاتی در وسایل نقلیه موتوری (مقررات گواهینامه رانندگی 1999 (“مقررات اصلی”) استانداردهای طبی قابل اعمال به جهت صدور گواهینامه رانندگی متقاضیان و دارندگان گواهینامه دیابتی را اصلاح می کند.