همه چیز درباره ژنیکوماستی (علل ایجاد، تشخیص و درمان)

در همین مطالعه تعداد 15 مریض مرد در گیر به ژنیکوماستی (30پستان) را که در گرید IIbوIII سیمون (Simons) قرار داشتند، کلیدی طرز ترکیبی لیپوساکشن، حذف بافت باقی ما‌نده (pull trough) و حذف پوست به صورت Circumareolar تحت درمان جراحی قرار گرفتند. یکسری روز پس از فعالیت جراحی پزشک معالج لولههای خروج مایعات مازاد محل تحت درمان را از تن بیمار بیرون میکند. در اکثری موارد در این تیم از مردان، ژنیکوماستی پس از شش ماه تا دو سال فارغ از مبادرت درمانی خود بخود از میان می رود. همین مطالعه به شکل آینده گر بین سالیان 1388 تا 1391 در دانشکده علم ها طبی مشهد بر 15 مریض در گیر به ژنیکوماستی رخ گرفته و اطلاعات بیماران شامل گرید بیماری، مدل کار و نتایج آن باز‌نگری شوید و دارای استعمال از نرم افزر SPSS جزء‌جزء‌کردن و باز‌نگری شد. هر چندین جای جراحت ممکن است در ارتفاع روند بهبود در ناحیه سر سینه توسعه پیدا کند، زمانی که قرمزی آن از بین برود، جای زخم ما‌نده کاهش نظر دیگران را به خود جلب خواهد کرد. در اکثر بیماران ظاهر سینه بهصورت دائم بهبود پیدا می کند که درنتیجه اعتمادبهنفس آنها ارتقا مییابد. اعتنا داشته باشید کاهش از ۵% بیماران ممکن می باشد به معالجه ثانویه به جهت تصحیح مشکلات ظاهری یا بیرون کردن بافت مازاد باقی مانده در حیطه سینه نیاز پیدا کنند. هزینه بزرگ کردن سینه اهمیت جراحی به تجربه و مهارت فرد و همچنین نوع طریق درمانی بستگی خواهد داشت. ایمنی و کارآمدی دستگاه لیپوماتیک لاغر کردن موضعی ظریف و اثر گذار (لیپوساکشن) را در تمام تن ممکن میکند. جای زخم باقی مانده پس از عمل جراحی ژنیکوماستی در صورت به کار گیری از روش لیپوساکشن برای اصلاح ایراد بسیار ریز میباشد. پس از درمان به جهت کنترل ناراحتی و درد از داروهای مسکن استفاده می‌گردد و به تدریج در طول دو هفته پس از معالجه می بایست نیاز مریض به مصرف همین داروها به تدریج کم شود. احساس درد به صورت تیر کشیدن یا درد دورهای پس از جراحی مسئلهای تماما عادی است و همین حالت به تدریج مهم گذشت دو ماه از درمان بهطور تمام برطرف خواهد شد. در واقع، ژنیکوماستی ایراد جدی نمیباشد و بسیاری از پسران در سنین بلوغ اهمیت همین آیتم مواجه خواهند شد. در صورتی که شماهم درگیر ژنیکوماستی هستید، خوشبختانه این روزها که دانش طبی پیشرفت فوقالعادهای داشته، دیگه حتمی نمی باشد نگران چنین مشکلی باشید. به این ترتیب، مگر در مواقعی که پزشک تشخیص دهد ضروری است بیمار یک شب بستری شود، مریض می تواند حساس گذشت یک‌سری ساعت از بیمارستان مرخص شود. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد بیماری ژنیکوماستی شدید بدست آورید به وبسایت ژنیکوماستی تبریز ما مراجعه کنید.

مهمترین پست ها
راهنمای ارسال مقاله