لقی بین رینگ و پیستون و سیلندر چقدر باید باشد؟

خودروهایی که کلیدی زمانبندی (تایمینگ) سوپاپ متغیر هستند، به جهت پرهیز از عکس العمل سوپاپ اهمیت تاج پیستون شیارهایی بر روی آن تولید میکنند. همینطور چنانچه تسمه تایم پاره شود و زمان بندی سوپاپ به هم بخورد، این شیارها، مانع از جراحت به پیستون و سوپاپ می شوند. حلقه پیستون همچنین می­بایست عایق بندی مناسبی نسبت به لبه های شیار رینگ ساخت کند. رینگ فشاری رینیگی است که در بالا ترین شیار رینگ نسبت به سر پیستون قرار می­گیرد. رینگ پیستون می­بایست اتصال شعاعی قابل پیش بینی و موثری بین جداره سیلندر و تراز جانبی رینگ برقرار کنند تا عایق بندی به نحوه مناسبی انجام گیرد. لازم به ذکر میباشد که مطابق شکل تحت سمت راست بایستی در بین پیستون و سیلندر هم لقی مناسبی را در حیث گرفت تا در رخ تغییر و تحول بعدها پیستون و سیلندر به ادله تغییر دما، پیستون باطن سیلندر گیر نکنند. حلقه های پیستون علاوه بر فشار داخلی، از فشار خارجی هم برای عایق بندی گوشه و کنار احتراق بهره می­گیرند. رواداری بیش از حد نیز می­تواند سبب ساز افت کمپرس و افزایش سر و صدای پیستون میشود. حلقه روغنی مسئول پاک نمودن روغن های اضافی از روی جداره سیلندر را حین حرکت پیستون به عهده دارد. آلومینیوم هنگام گرم شدن منبسط می­شود، و به این جهت می­بایست رواداری کافی را برای حرکت آزادانه آن در باطن سیلندر پیش بینی نمود. پیستون دیزل ژنراتور قطعه ای استوانه ای رخ در موتور است، و بر اثر نیروهای حاصله از روند احتراق در درون محفظه سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می­دهد. ۱ـ بیضی ساختن پیستون : زیرا گرمای احتراق به بالای پیستون میرسد و آن ناحیه و قسمت قرار گرفتن گژن پین بیشتر از همه جا گرم می شود ، اساسی انبساط بیشتری است که این انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و انواع در عمل موتور می گردد براین اساس پیستون را بیضی میسازند که بعد از آن از گرم شدن انبساط پیدا کرده و وضعیت دایره پیدا میکند. پیستون بیضی صورت هنگامی گرم شودبه وضعیت دایره ای تام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم است لقی کمی در میان پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی صورت که به جهت جلوگیری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعد ها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه میزان 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 سکو ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. پیستون در اثر حرارت و دارا بودن ضریب انبساط زیاد، ( پیستون های آلومینیومی) قطرش فراوان می شود. ۱- پیستون های چدنی : این پیستون ها اکثر در گذشته ساخته میشدند و دارای خاصیت لغزشی خوب تر و انبساط کمتر میباشند . شیار عمودی،ضمن تولید موقعیت ارتجاعی دربدنه پیستون درموقع انبساط ،قسمت راهنمای پیستون رامحافظتمیکند.شیاردرمقابل انبساط زیادعکس العمل نشان داده،منقبض میگردد تا ازچسبیدن به سیلندر یاگژنپین خودداری شود. پس بایستی پیستونی به شدت پهن و تبارک حیاتی شاتونی بسیار بلند داشته باشند تا بتوانند اقتدار زیاد متعددی را ساخت کنند . البته موتورهای دیزلی به طور معمول اهمیت پنج تا هفت رینگ در هر پیستون هستند. مطالعه عددی اثر رخ تاج پیستون بر بر روی فرآیند احتراق و آلایندگی موتورهای دیزلی پاشش بهترین پیستون به جهت پژو مستقیم. جعفرمدار، ص.، خان بابازاده، م.، 1387. مطالعه عددی اثر رخ تاج پیستون بر روی پروسه احتراق و آلایندگی موتورهای دیزلی پاشش مستقیم. فشار اعمال شده بر بر روی حلقه همین قطعه نسبتاً اصلی فشار گازهای احتراق متناسب است. توجه به این نکته واجب می باشد که حلقه های فشاری فشار جانبی به پیستون وارد نمی کنند یا این که به عنوان راهنمای آن فعالیت نمی کنند. مرحله مدت زمان بعضا دامن ها به دسته ای برش خورده می باشد . این قطعه، به تیتر یک عدد از قطعات با در موتور به نظر عملکرد، از حیاتی بالایی برخوردار است. در سرانجام ی چرخش بلوک سیلندر و همینطور خروج از مرکز ساخت شده، پیستون های نیمه پایین به سمت بیرون و پیستون های سمت دیگر به طرف مرکز روتور حرکت می کنند. فرآورده پیستون ها از چدن یا آلومینیم هست پیستون های چدنی بدنه ای تبارک خیس و سنگین خیس دارند. شیار حلقه یک تورفتگی بر بر روی محفظه بیرونی این قطعه است، که برای قرارگیری حلقه تعبیه شده است. سازه بر این به تعداد سیلندر در هر موتور پیستون داریم. علت دیگر تهیه ناقص بدور آرام موتور می باشد به این معنی که هوا کمتر از ح لازم به کاربراتور می برسد . توصیه مقاله : هزینه گواهینامه اتومبیل چقدر شده میباشد ؟ زیرا در مواردی که از ماشین آلات گوناگون (مثل کمپرسور ها، خودرو آلات اتوماتیک) در کار های کشاورزی یا این که صنعتی استفاده می شود، عملکرد مطلوب و بی نقص و عیب آن ها به کارکرد صحیح و دقیق پمپ 9 پیستون بستگی دارد. سیلندر های رجوع فنری به برهان محدودیتی که فنرها دارا هستند به جهت مواقعی که ارتفاع کورس بسیار باشد مورد استفاده قرار نمی گیرند. پیستونها از همین منظر به دو جور دو روزگار و چهار روزگار تقسیم میشوند. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه دارای چگونه رینگ پیستون موتور سیکلت را جا بزنیم وب سایت خویش باشید.