شرایط مشروط به کارگیری بازنشستگان فرهنگی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان استفاده از نیروی فرهنگی بازنشسته را نداریم، شرایط مشروط به کارگیری بازنشستگان فرهنگی را تشریح کرد.

حسین فرزانه ، درباره ی جبران کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش گفت:  کمبود نیروی انسانی را از طریق مدارس مشارکتی در مناطق محروم، استفاده از افرادی که در مرز بازنشستگی هستند و استفاده از نیروی حق التدریس جبران خواهیم کرد.

وی افزود: اکثر کمبود نیروی انسانی مربوط به مناطق محروم است باید معلم برای این مناطق تامین کنیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: نمی توانیم از نیروهای بازنشسته استفاده کنیم. برگشت به کار با به کارگیری تفاوت دارد. طبق قانون بازنشسته ها نمی توانند دوباره برای تدریس اقدام کنند.