زمان برگزاری انتخابات نماینده دبیران احزاب ملی و استانی اعلام شد
وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای زمان برگزاری انتخابات دو نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلیار خبر ، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، در اطلاعیه ای زمان بندی برگزاری انتخابات دو نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

پیرو فراخوان مورخ ۱۰/۴/ ۱۳۹۶ در پرتال وزارت کشور و رسانه های عمومی و منتشر شده در  شماره ۶۵۳۴ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ روزنامه ایران و شماره ۲۱۹۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ روزنامه وطن امروز  در خصوص فرایند و زمان برگزاری  انتخابات دو  نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰  به اطلاع همه دبیران کل محترم احزاب دارای پروانه فعالیت از کمیسیون مذکور می رساند:

1. جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب استانی در روز پنجشنبه مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۶ در  سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور برگزار می گردد. شروع برنامه راس ساعت ۸ صبح می باشد.

۲. جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی در روز جمعه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۶ در محل سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور  برگزار می گردد.شروع برنامه راس ساعت ۸ صبح می باشد.

۳. سمت دبیرکلی حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نمی باشد و دبیران کل (اعم از نامزدها و سایر دبیران کل جهت رای دادن) باید شخصاً در جلسه انتخابات شرکت نمایند.

۴. حضور دبیران کل  محترم احزاب در جلسه انتخابات و دادن رای منوط به داشتن معرفی نامه کتبی با سربرگ و مهر حزب مربوطه و شناسنامه یا کارت ملی می باشد و  در صورت عدم ارائه مدارک مذکور از ورود افراد به جلسه انتخابات و رای دادن آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.